Xarxes i comunicacions

Desplegament de xarxa wifi

Fitxa tècnica

Client: Administració Pública

Àmbit: Català

Sector: Administracions Públiques

Servei vinculat: Field Services

Solució vinculada: Xarxes i comunicacions

Activitats

 • Replanteig: previ a la instal•lació dels equips.
 • Execució: dels treballs d’acord amb els plànols de detall.
 • Localització i determinació del lloc: de la instal·lació de tots i cadascun dels elements que comprenen les diferents unitats d’obra.
 • Realització: dels treballs, incloent els desplegaments de cablejat estructurat, horitzontal, vertical i campus, tant de coure com de fibra i els desplegaments d’infraestructura d’accés WIFI.
 • Assignació: de serveis de veu, dades, vídeo i/o serveis tècnics, inclosa la posada en marxa.
 • Retolació, identificació i/o senyalització: de tots i cadascun dels elements (cables, caixes, armaris, repartidors, equips, etc.)
 • Proves de certificació: de la classe o categoria del cablejat i característiques de transmissió.
 • Aportació: de la documentació relacionada amb l’obra executada (modificacions, registre de dades, acotacions en plànols, etc.).

Dimensionament del servei prestat

 • Més de 55.000 intervencions a l'any

 • Més de 343.000 equips

  • Comunicacions veu i dades
  • Dispositiu receptor / descodificador de senyals
  • Xarxa d'Àrea Local (LAN)
  • Xarxa d'Àrea Àmplia (WAN)
  • Access Point

Vols més informació?

Comença el teu projecte amb nosaltres